กราฟแสดงจำนวนผู้รับบริการปี 2565

photo  , 238x250 pixel , 18,604 bytes.
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ