ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ cloud_download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ cloud_download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ 2 cloud_download
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ cloud_download
แบบใบขอยกเลิกวันลา cloud_download
แบบฟอร์ม ขออนุมัติออกหนังสือรับรองเงินเดือน cloud_download
ใบขอย้าย cloud_download
ใบขอโอน cloud_download
ใบเปลี่ยนชื่อผู้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ cloud_download
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส cloud_download
บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ.pdf cloud_download
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ(งบประมาณ).pdf cloud_download
แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน1.pdf cloud_download
ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ cloud_download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf cloud_download
ใบเบิกเดินทางไปราชการ(ใบขวาง) cloud_download
ใบสรุแแจ้งค่าใช้จ่ายโครงการ.pdf cloud_download
สัญญายืมเงิน.pdf cloud_download
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ(บำรุง).doc cloud_download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร cloud_download
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ