คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ cloud_download
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ 2 cloud_download
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ cloud_download
แบบใบขอยกเลิกวันลา cloud_download
ใบเปลี่ยนชื่อผู้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ cloud_download
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส cloud_download
ใบขอย้าย.pdf cloud_download
บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ.pdf cloud_download
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ(งบประมาณ).pdf cloud_download
แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน1.pdf cloud_download
ใบเบิกเดินทางไปราชการ(ใบขวาง) cloud_download
ใบสรุแแจ้งค่าใช้จ่ายโครงการ.pdf cloud_download
สัญญายืมเงิน.pdf cloud_download
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ(บำรุง).doc cloud_download
แบบคำร้องขอเข้าอยู่.docx cloud_download
แบบคำร้องขอแจ้งย้ายออกจากบ้านพักอาศัย cloud_download
แบบคำร้องขอนำญาติเข้าพัก.docx cloud_download
แบบคำร้องขอนำญาติเข้าพักรับรอง.docx cloud_download
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง.docx cloud_download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf cloud_download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf cloud_download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยา.doc cloud_download
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ.doc cloud_download
สัญญายืมบัตรเครดิตราชการ.pdf cloud_download
ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ8708.pdf cloud_download
บันทึกขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียน.pdf cloud_download
แบบฟอร์มขอย้าย.pdf cloud_download
แบบฟอร์มขอโอน.doc cloud_download
ใบขอโอน.pdf cloud_download
ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ8708.doc cloud_download
แบบฟอร์มขออนุมัติออกหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการปฎิบัติงาน หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล การทำบัตรข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ cloud_download
ใบเบิกเดินทางไปราชการ(ใบขวาง).xls cloud_download
แนวทางปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมลงเวลาปฏิบัติ.pdf cloud_download
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ .pdf cloud_download
แบบชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนใบหน้าลายนิ้วมือ.pdf cloud_download
แบบขออนุญาตออกก่อนเวลาราชการปกติติดต่อราชการ.pdf cloud_download
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ.pdf cloud_download
แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ.pdf cloud_download
หนังสือขอลาออกจากราชการ.pdf cloud_download
หนังสือแสดงดเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษข้าราชการถึงแก่ความตาย cloud_download
หนังสือแสดงเจตนาฯ ลูกจ้างประจำ แบบ 1 cloud_download
หนังสือแสดงเจตนาฯ ลูกจ้างประจำ แบบ 2 cloud_download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 1 cloud_download
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2 cloud_download
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา cloud_download
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล