วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายใน พ.ศ. 2564

พันธกิจ

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการในทุกภาคส่วน (Collaboration Center) เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล


เป้าประสงค์ (Goal)

  1. การแพทย์ ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ของประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (medical services excellence) ส่งผลให้ผู้เสพผู้ติดสามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข

  2. แพทย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Health personal excellence) ด้านยาและสารเสพติด

  3. มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Management excellence)


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาวิชาการ  มาตรฐานการรักษา วิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.1 พัฒนาการดูแลทางคลินิกที่เป็นเลิศ (Excellence Clinical Care)

1.2 พัฒนาระบบการลดอันตรายจากยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชารัฐ

1.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชารัฐ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายบริการ และวิชาการด้านการบำบัดรักษายาและสารเสพติดในระดับประเทศและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาสู่ smart  Hospital

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเสริมสร้างความผูกพันและความสุขในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน


ค่านิยมองค์กร (Core Value)

กระทรวงสาธารณสุข M= นายตนเอง O= เร่งสร้างสิ่งใหม่ P= ใส่ใจประชาชน H= อ่อนน้อมถ่อมตน
กรมการแพทย์    D= มุ่งมั่นระดับประเทศ M= ก้าวไปด้วยกัน S= รู้ลึกรู้จริง

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png