Contents

1206 items(1/121) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by วรรณา ซอและ on 19-7-67 16.31

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานต้อนรับ นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี และคณะฯ โโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการปฏิบัติงานภารกิจด้านอำนวยการกลุ่มเสพติด 6+1 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การพัฒนางาน รับฟังปัญหาและความต้องการสนับสนุนจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา โดยมี นายสุริยา สวัสดี

Submitted by วรรณา ซอและ on 19-7-67 15.03

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ โดย นายธนภณ สังข์ด้วงยา พร้อมด้วย นางกุหลาบทิพย์ แก้วมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ภารกิจด้านด้านการพยาบาล วิทยากรร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการเป็นแกนนำพัฒนาห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการป้องกัน ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขห้องเรียนสีขาวระดับตำบลในสถานศึกษาและเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ นำไปใช้การป้องกันแก้ไขปัญหา

Submitted by cgduke1 on 19-7-67 10.33

Submitted by วรรณา ซอและ on 16-7-67 15.36

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา "กิจกรรมการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อในโรงพยาบาล" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อ การแพร่กระจาย การป้องกัน และการดำเนินตามแผนงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โดยมี นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางนุรินยา แหละหมัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หั

Submitted by วรรณา ซอและ on 12-7-67 15.19

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โดย นางหทัยภัทร แดงบัว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วิทยากรต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ โทษของยาเสพติดและสามารถป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในหัวข้อ โให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดโ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Submitted by วรรณา ซอและ on 11-7-67 17.58

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โดย นางสาวพิชญาณัฏฐ์ ยังสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วิทยากรและต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของสกร. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย สร้างวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตย และห่างไกล

Submitted by วรรณา ซอและ on 4-7-67 16.10

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมเครือข่ายบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในนโยบายสำคัญเร่งด่วน คือ มินิธัญญารักษ์ การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยก้าวร้าวรุนแรง (SMIV) เพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการดำเนินงานเครือข่าย รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในเรื่องของการดำเนินงานบริหารเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบ

Submitted by วรรณา ซอและ on 4-7-67 10.39

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา มอบหมายให้ นางยุพิน เรืองศิลป์ โภชนากรชำนาญงาน นายบุษบรรณ สุวรรณมณี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน และนางสาวธิดารัตน์ ประทุมวรรณ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ภารกิจวิชาการและการแพทย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมี นายสมนึก พรหมเ

1206 items(1/121) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล