ข่าวสาร

1040 items(1/104) 2 3 4 5 Next » Last »|

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”

โดย วรรณา ซอและ on 28-9-66 10.59
LINE_ALBUM_วันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย._๒๓๐๙๒๘_1.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมร้องเพลงชาติ โวันพระราชทานธงชาติไทยโ น้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 25

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ให้การบำบัดแบบ Residential Care

โดย วรรณา ซอและ on 25-9-66 12.05
121110_0.jpg

นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการภารกิจวิชาการและการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ให้การบำบัดแบบ Residential Care โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร ในการจัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาและสารเสพติดระยะยาว ในโรงพยาบาลชุมชนแบบ Residential Careสำหรับรูปแบบกิจกรรมการจะเป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักบำบัด เจ้าหน้าที่ค

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมขับเคลื่อนแผนการดำเนินการ กำกับ ติดตาม สนับสนุน และพัฒนาการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด

โดย วรรณา ซอและ on 20-9-66 15.58
LINE_ALBUM_วันนี้_๒๓๐๙๒๐_1.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กล่าวต้อนรับ นายแพทย์อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมหารือ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนแผนการแผนการดำเนินการกำกับ ติดตาม สนับสนุน และพัฒนาการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด รวมถึงการพัฒนามาตราฐานในการให้บริการลดยาเสพติด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรฆศิลป์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมโซล่าล์รูฟ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย วรรณา ซอและ on 19-9-66 13.54
LINE_ALBUM_รองมานัส_๒๓๐๙๑๙_1.jpg

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วย ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการภารกิจวิชาการ แพทย์หญิงปิยนันท์ สงห้อง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายสุริยา สวัสดี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ และคณะ ต้อนรับนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และชมโซล่าล์รูฟ วันที่ 19 กันยายน 2566 ตึกอำนวยการ 1ชั้น 5 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของกลุ่มธัญญารักษ์

โดย วรรณา ซอและ on 19-9-66 10.50

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกลุ่มธัญญารักษ์ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธัญญารักษ์ และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพัฒนาต่อยอดการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้ผู้แทนจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดย นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมด้วย นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองกวาง เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โดย วรรณา ซอและ on 15-9-66 14.20
LINE_ALBUM_2566-09-15 ศึกษาดูงาน อบต. คลองกวาง_๒๓๐๙๑๕_1.jpg

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองกวาง นำนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าร่วมศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดสำหรับหัวข้อในการบรรยาย เกี่ยวกับ โทษของการติดยาเสพติด โรคสำคัญจากการใช้ยาเสพติด การดูแลรักษาสุขภาพและจิตใจ และทักษะชีวิตที่สำคัญในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดย นางสาวณัฎฐิมา สุขพิพัฒน์ปานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร จำนวนผู

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่ง

โดย วรรณา ซอและ on 15-9-66 13.51
S__1196176_0.jpg

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งในโอกาสนี้กระทรวงสาธารณสุขนำโดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

1040 items(1/104) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล