Contents

1154 items(1/116) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย วรรณา ซอและ on 8-4-67 11.49

นางอัญธิกา ไฝ่นุ้ย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาววิลัยภรณ์ ฤทธิเหมือน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางจิราพร จันสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งในวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังห

โดย วรรณา ซอและ on 6-4-67 11.08

นายอนุพงศ์ จันทร์จุฬา พร้อมด้วย นางราณี สุวรรณมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องใน โวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์โ ประจำปี พ.ศ.2567 จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 ณ หอประชุมจ

โดย วรรณา ซอและ on 5-4-67 15.16

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน โดยมี นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเป็นผู้เกษียณประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ นายสุริยา สวัสดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวย

โดย วรรณา ซอและ on 2-4-67 10.35

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชการและการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากร โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ถวายความเคารพ หน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวัน

โดย วรรณา ซอและ on 1-4-67 09.16

นายพงษ์ภาณุ แก้วยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางกาญจนา รัตนพันธุ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราช ประจำปี พ.ศ.2567 จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดย วรรณา ซอและ on 1-4-67 09.11

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมด้วยนายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชการและการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากร โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์

โดย kadocom on 1-4-67 08.59

ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการ รพธ.สงขลา ปี 2567

โดย วรรณา ซอและ on 27-3-67 15.08

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการของบุคลากร โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลฯเกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการและช่วยลดระยะเวลาในการแก้ไขงาน โดยมี นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ นายสุริยา สวัสดี รองผู้อำนวย

1154 items(1/116) 2 3 4 5 Next » Last »|
นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล