กราฟแสดงผลจำนวนผู้ป่วยเสพติดที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ ระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ของปีงบประมาณ 2554-2558

  • photo  , 314x285 pixel , 23,932 bytes.
  • photo  , 700x494 pixel , 88,495 bytes.

 

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png