รพธ.สงขลา ร่วมต้อนรับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่ (สกร.อำเภอหาดใหญ่) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้

by วรรณา ซอและ @8-12-66 09.45 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
 • photo , 960x640 pixel , 56,764 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 86,374 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 86,239 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,453 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,615 bytes.
 • photo , 960x649 pixel , 84,504 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 92,474 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,151 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,325 bytes.
 • photo , 960x644 pixel , 35,631 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 38,727 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 49,763 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 51,470 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 56,764 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 47,492 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 48,306 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,349 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,296 bytes.

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมต้อนรับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่ (สกร.อำเภอหาดใหญ่) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางวราลักษณ์ วงศราวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางศันสนีย์ แสะอะหมัด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ภารกิจด้านการพยาบาล วิทยากรกล่าวต้อนรับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เพื่อเสริมสร้างการป้องกันตนเองจากยาเสพติด รุ่นที่ 1- 2  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด การป้องกันตนเองจากยาเสพติด ปะเภทของยาเสพติดในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 240 คน  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล