โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน “สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล”

by วรรณา ซอและ @10-10-66 09.00 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวหน้าหนึ่ง
photo  , 960x640 pixel , 70,075 bytes.

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นางสาวศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล นางสาวรวี คูหามุข ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ตามนโยบายและขับเคลื่อนการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ให้สอดคล้องกับบริบทกลุ่มเป้าหมาย โดยปรับสภาพร่างกาย จิตใจ ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง โดยมีครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบำบัด  แก้ไข ฟื้นฟู โดยการปรับรูปแบบ FAST Model ให้ตอบสนองต่อการบำบัดเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม นำมาซึ่งรูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดในสถานที่ควบคุมรูปแบบ Youth Modified FASTIC Model หรือYM- FASTIC เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล