การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

by cgduke1 @1-11-59 15.58 ( IP : 113...33 ) | Tags : ประชุม-อบรม

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดแบบองค์รวมในการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งการตอบสนองการพัฒนาบุคลากร Service Plan ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 จำนวน 30 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาคทฤษฎี  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 (โดยเรียนเฉพาะ วันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์) ภาคปฏิบัติ  ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560
- ฝึกปฏิบัติในชุมชน ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และวันเสาร์ - ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ - ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ การศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และพิธีปิดการอบรมพร้อมรับประกาศนียบัตร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา (หมายเหตุ วัน และเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จึงขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไปยังกลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาล ธัญญารักษ์สงขลา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.pngระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ