การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

by cgduke1 @1-11-59 15.58 ( IP : 113...33 ) | Tags : ประชุม-อบรม

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดแบบองค์รวมในการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งการตอบสนองการพัฒนาบุคลากร Service Plan ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 จำนวน 30 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาคทฤษฎี  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 (โดยเรียนเฉพาะ วันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์) ภาคปฏิบัติ  ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560
- ฝึกปฏิบัติในชุมชน ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และวันเสาร์ - ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ - ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ทุกวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ การศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และพิธีปิดการอบรมพร้อมรับประกาศนียบัตร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา (หมายเหตุ วัน และเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จึงขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไปยังกลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาล ธัญญารักษ์สงขลา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

« 7952
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png