สรุปโครงการศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2548 (กลุ่มภารกิจบริการ)

by Wisut @23-12-47 10.57 ( IP : 203...33 ) | Tags : โครงการ

สรุปโครงการในปีงบประมาณ  2548

ลำดับที่                                 รายการ งบประมาณที่ขอ                   งบประมาณที่ใช้จริง

1. การอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการวิจัย                                         357,800  บาท

2. การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อน                         122,200  บาท

3. บทบาทพยาบาลกับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ปี 2005 (  Modern Nurse ) 58,300 บาท

4. การพัฒนาจิตของผู้ป่วยในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ                                           52,550  บาท

5. เทศกาลประจำปีของผู้ป่วย  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา                         25,500  บาท

6. ครอบครัวสัมพันธ์ 31,000  บาท

7. พัฒนาการเขียนบันทึกทางการพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด           33,250  บาท

8. ฟื้นฟูความรู้การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล                           49,700  บาท

9. อบรมให้ความรู้การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์                         143,300  บาท

10. นิเทศติดตามงานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ในสถานพยาบาลของจังหวัดภาคใต้                                                                                                                         118,000  บาท

11. พัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดสงขลา 728,820  บาท

12. การจัดตั้งเครือข่ายการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตรัง  และจังหวัดสตูล        92,590  บาท

13.  ลด  ละ  เลิกบุหรี่  สุรา  ยาเสพติด  ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา         228,000  บาท

14. อบรมฟื้นฟูความรู้การบำบัดรักษารูปแบบจิต - สังคมบำบัด                         190,000  บาท

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ การให้คำปรึกษาเชิงลึกกับบุคลากรในคลินิกยาเสพติด        307,900  บาท

16. อบรมให้ความรู้การบำบัดรักษายาเสพติดในสถานศึกษา                         187,900  บาท

17. การจัดทำเกณฑ์แนวทางการดูแลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด           62,500  บาท

รวมเงิน       (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน )                                                                                             2,788,730  บาท

แสดงความคิดเห็น

« 7934
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ