โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บำบัดรักษาผู้ป่วย “ยาเสพติด”

by kadocom @22-1-56 13.40 ( IP : 203...37 ) | Tags : ประชุม-อบรม
photo  , 400x352 pixel , 15,898 bytes.

“3 องค์ความรู้” ที่สำคัญในการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

กิจกรรมที่๑ การฝึกอบรมการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม กิจกรรมที่ ๒ การสัมภาษณ์เสริมสร้างแรงจูงใจ กิจกรรมที่ ๓ การบำบัดในรูปแบบซาเทียร์

นายแพทย์ธวัช ลาพินีผู้อำนวยการโรงพยาบาล
f9ba85468dc607978ebfdb45cfde2e4c.png

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการ

924bd1498b3e3395ab1b0e683ead73bc.png