โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการ เขียนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

by วรรณา ซอและ @20-2-67 16.32 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
photo  , 960x537 pixel , 106,742 bytes.

ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จัดโครงการเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชาการ และการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ แพทย์หญิงปิยนันท์ สงห้อง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนา ระบบสุขภาพ กล่าวรายงานโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการเขียน โครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนให้แก่บุคลากร และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรที่เป็น นักวิจัย และพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุนนั้นๆ  อันจะส่งผลให้โครงร่างวิจัย มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุน ตามหัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง GAP of Research-How to write ,What is evidence base , How to do searching evidence base, and Prochoice searching evidence base based on PICO นำโดย รองศาสตรจารย์ ดร.ผจงศิลป์ เพิงมาก,รองศาสตร์จารย์ถนอมศรี อินทนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญญภา ธิติมาพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช พุมมณี วิทยากรบรรยาย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา คลิกประมวลภาพ...

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล