โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

by วรรณา ซอและ @20-2-67 13.50 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
photo  , 960x537 pixel , 86,758 bytes.

ภารกิจด้านการพยาบาล นำโดยนางกชพร นุ้ยขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในการศึกษาดูงาน เรื่องระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด เพื่อให้ นักศึกษา ได้ความรู้ ความเข้าใจ โทษภัยของยาเสพติดชนิดต่างๆ โดยหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา คลิกประมวลภาพ...

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล