โรงพยาบาลธัญญารักสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินทางจิตและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

by วรรณา ซอและ @14-2-67 15.50 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
photo  , 960x537 pixel , 105,390 bytes.

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินทางจิตและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่างเปิดโครงการฯ นางนุรินยา แหละหมัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในภาวะฉุกเฉินทางจิตและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา คลิกประมวลภาพ...

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล