รพธ.สงขลา ร่วมกับ รพธ.ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมขับเคลื่อน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด "มินิธัญญารักษ์"

by วรรณา ซอและ @23-11-66 15.52 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 96,117 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,808 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,955 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,919 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,607 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,463 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 60,280 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 60,365 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,814 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,964 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 87,057 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,342 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 96,117 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,937 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,195 bytes.
 • photo , 960x630 pixel , 60,784 bytes.

รพธ.สงขลา ร่วมกับ รพธ.ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมขับเคลื่อน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “มินิธัญญารักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รพธ.สงขลา นำโดย นพ.ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชาการและการแพทย์ พญ.ปิยนันท์ สงห้อง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล ร่วมกับ แพทย์หญิง นริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี นางรัตติยา สันเสรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และพว. รอดีหย๊ะ เจ๊ะโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “มินิธัญญารักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อีกทั้งมีการบรรยาย สถานการณ์ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 โดยนางสายชล จันทร์หนู สำนักงาน ปปส.ภาค 9 ในการนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาและสารเสพติดระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลชุมชนในการจัดบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานมินิธัญญารักษ์ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวรางยงาน  ผ่านระบบ Teleconference โดยมีคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล