โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน "แลกเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผู้ใช้ยาเสพติดของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา"

by วรรณา ซอและ @9-11-66 15.25 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x608 pixel , 84,599 bytes.
 • photo , 960x608 pixel , 84,599 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 80,762 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,392 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,252 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,621 bytes.
 • photo , 960x647 pixel , 58,469 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,457 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,838 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 60,419 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 80,246 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,686 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 55,848 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 54,961 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 54,711 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 58,485 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,252 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,771 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,329 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,017 bytes.

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นำโดย นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชการและการแพทย์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.บุบผา บุญญามณี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วิชาการพยาบาล ร่วมต้อนรับ รศ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผู้ใช้ยาเสพติดของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบความร่วมมือในการจัดบริการสารทดแทนเมทาโดนระหว่างหน่วยงานรัฐกับภาคประชาชน
ในการนี้ นายแพทย์ธนูรัตน์ พุทธชาติ รองผู้อำนวยการวิชการและการแพทย์  พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการให้บริการผู้ใช้ยาเสพติดของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในที่ประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรฆศิลป์ ชั้น 2 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล