การประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของกลุ่มธัญญารักษ์

by วรรณา ซอและ @19-9-66 10.50 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
photo  , 960x582 pixel , 105,717 bytes.

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกลุ่มธัญญารักษ์ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธัญญารักษ์ และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพัฒนาต่อยอดการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้ผู้แทนจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดย นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น นำเสนอแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมด้วย นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และนางระเบียบ โตแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ยาเสพติด จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นำเสนอ แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566ไปพลางก่อน ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา จังหวัดสงขลา
ประมวลภาพกิจกรรม คลิก....

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล