ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองกวาง เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

by วรรณา ซอและ @15-9-66 14.20 ( IP : 1...18 ) | Tags : ประชุม-อบรม
 • photo , 960x640 pixel , 53,351 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,720 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 60,854 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 46,620 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 57,601 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,467 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 73,238 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,239 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 54,889 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 45,772 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 56,584 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 77,000 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 92,648 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,230 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 59,482 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,157 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 88,494 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 86,853 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 81,860 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,419 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 53,351 bytes.

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองกวาง นำนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าร่วมศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สำหรับหัวข้อในการบรรยาย เกี่ยวกับ โทษของการติดยาเสพติด โรคสำคัญจากการใช้ยาเสพติด การดูแลรักษาสุขภาพและจิตใจ และทักษะชีวิตที่สำคัญในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดย นางสาวณัฎฐิมา สุขพิพัฒน์ปานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 75 คน วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

Relate topics

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล