ทำเนียบผู้บริหาร

by Web Administrator @12-11-51 14.57 ( IP : 61...30 )

ลำดับชื่อผู้บริหารวันที่รับตำแหน่ง
ศูนย์ประสานการปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด (สำนักงานตึกชูศักดิ์ อนุสรณ์ โรงพยาบาลประสาทสงขลา)
1.
นพ.ปรีชา อินโท2533  รักษาการฯ
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้
1.
นพ.ปรีชา อินโท2533  รักษาการฯ
2.
นพ.กวี ชีวะเสรีชล2535  รักษาการฯ
3.
นพ.เอนก สุภีรนันท์2535  รักษาการฯ
4.
นพ.ดนัย เวทวิทู2534 
5.
พญ.ลัดดา เทือกสุบรรณ2536
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
1.
พญ.ลัดดา เทือกสุบรรณ2536
2.
นพ.กวี ชีวะเสรีชล2539
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
1.
นพ.กวี ชีวะเสรีชล27 เมษายน 2555
2.
นพ.ธวัช ลาพินี22 ตุลาคม 2556

นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล